top of page

לתרומה לבית על הים

התמיכה שלכם עוזרת לנו להמשיך להתקיים וליצור פעילויות מחזקות עבור אוכלוסיות מיוחדות.

חד-פעמית

פעם בחודש

סכום

₪100.00

₪300.00

₪600.00

₪1,200.00

אחר

0/100

הערה (לא חובה)

בית על הים הינה ע"ר ברשם העמותות ובעלת ניהול תקין ואישור 46 א' לפקודת מס הכנסה

bottom of page